Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN INDUSTRIELEROUTERS.NL ONDERDEEL VAN PRODEK SOLUTIONS B.V.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID.

1. Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

2. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.

3. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

4. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN.

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.

3. Al onze aanbiedingen met eventueel bijbehorende tekeningen en/of bijlagen blijven ons eigendom en kunnen te allen tijde door ons teruggevorderd worden.

4. Wij zijn gerechtigd vergoeding te vorderen van alle door ons gemaakte kosten, verband houdende met de gedane aanbieding.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN.

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds danwel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Indien in onze aanbieding is vermeld dat levering uit voorraad plaatsvindt, zijn wij alleen tot uitvoering van de overeenkomst verplicht voorzover de te leveren zaken voorhanden zijn in ons magazijn.

5. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

ARTIKEL 4. ANNULERINGEN.

1. Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze om welke reden dan ook wenst te annuleren, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.

2. De in het vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5. PRIJZEN.

1. Door ons opgegeven prijzen worden vermeld in onze prijslijsten, waarin wordt aangegeven gedurende welke periode de door ons opgegeven prijzen gelden. Na het verstrijken van deze periode komen de door ons opgegeven prijzen te vervallen en gelden de in een volgende prijslijst opgegeven prijzen.

2. Indien door ons prijzen worden opgegeven in een offerte, gelden deze prijzen voor de in de offerte genoemde periode.

3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor om, in afwijking van hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, alle na de datum waarop prijzen door ons zijn opgegeven opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.

4. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

5. De prijs is exclusief omzetbelasting.

ARTIKEL 6. (AF)LEVERING.

1. De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting danwel ontbinding der gesloten overeenkomst.

2. De door ons verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de magazijnen en/of opslagplaatsen waarin zij zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden.

3. Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen faktureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in de artikelen 15 en 16 van deze voorwaarden zijn ook op deze fakturen van toepassing.

4. Indien wij in verband met een opdracht zaken van derden betrekken, wordt in overleg met de wederpartij een datum van aflevering vastgesteld. Indien de aflevering op de afgesproken datum op verzoek of instructie van de wederpartij niet plaatsvindt is de wederpartij vanaf die datum de overeengekomen prijs verschuldigd en zijn wij gerechtigd opslagkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. TRANSPORT.

1. Bij franko levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de wederpartij.

2. In Nederland en België worden de door ons verkochte zaken franco geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

3. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

1. De eigendom van de door ons aan de wederpartij (af)geleverde zaken, waaronder mede te verstaan aangevoerde materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan ons tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door ons krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekort schieten en de nakoming van een zodanige overeenkomst.

2. De wederpartij heeft het recht de zaken door te verkopen en te verwerken in het kader van haar normale bedrijfsvoering.

3. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het (af)geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons (af)geleverde (oorspronkelijke) zaken.

4. Indien de wederpartij de door ons (af)geleverde zaken vervreemdt, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van onze rechten.

5. Tot aan het tijdstip van betaling is de wederpartij gehouden de zaken op te slaan op een wijze die hen als ons eigendom kenbaar doet zijn, indien wij zulks verlangen.

6. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance, aanvraag van surséance, faillissement, aanvraag van faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een verzoek daartoe, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonde ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog (af)geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk (af)geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar.

7. De eventuele uitoefening door ons van de rechten ons toekomend op grond van het eigendomsvoorbehoud, waaronder het eventueel leggen van beslag op de zaken, kan geenszins worden beschouwd als een handeling opleverende ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 9. RECLAMES.

1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen veertien dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten. De wederpartij, die het (af)geleverde niet binnen veertien dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de (af)levering of verrichting akkoord te hebben bevonden.

2. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn (af)geleverd. In geval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.

3. Retournering van het (af)geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

4. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.

5. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

ARTIKEL 10. GARANTIE.

1. Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons (af)geleverde zaken en werkzaamheden uitsluitend in dier voege, dat alle gebreken, waarvan de wederpartij bewijst dat ze zijn ontstaan binnen de termijn van 6 maanden na (af)- danwel oplevering en dat ze zijn ontstaan als gevolg van een onjuistheid in de door ons uitgevoerde werkzaamheden danwel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, kosteloos door ons zullen worden hersteld. Wij hebben het recht, uitsluitend te onzer keuze, om in plaats van herstel van door ons (af)geleverde zaken deze te vervangen of de koopprijs daarvan terug te betalen.

2. Op de door ons (af)geleverde zaken, wordt, voorzover ze zijn betrokken van derden, door ons niet meer garantie gegeven dan aan ons door onze leveranciers wordt gegeven, tenzij anders is overeengekomen.

3. Bij (af)levering van gebruikt materiaal of gebruikte zaken wordt geen garantie gegeven tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in welk geval de dan overeengekomen garantie geldt.

4. Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen zaken vervangen ofwel de koopprijs daarvoor terug betalen, worden de betreffende zaken ons eigendom.

5. Onze garantieverplichtingen vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk:

1. Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten.

2. Indien de wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

3. Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken niet overeenkomstig de bij de zaken meegezonden gebruiksaanwijzing gebruikt (heeft).

ARTIKEL 11. NIET-TOEREKENBARE NIET-NAKOMING.

1. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

2. Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

3. Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niettoerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.

5. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie (af)geleverd had moeten zijn.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID.

1. Onze aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat onder de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. Op verzoek van de wederpartij verstrekken wij informatie omtrent de door ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en wij toch aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de op basis van de overeenkomst betaalde prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van 1 jaar of langer, wordt de betaalde prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen dat door de wederpartij aan ons is betaald over de 3 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 5.000.000,-- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.

2. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

3. Buiten het in artikel 12.1 genoemde geval rust op ons geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 12.1 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons en/of onze leidinggevende ondergeschikten.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken, gereedschappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden.

ARTIKEL 13. VRIJWARING.

1. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van uitvoering van de overeenkomst ((af)levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering etc.), uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

2. Terzake van zaken, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.

ARTIKEL 14. ZEKERHEIDSTELLING, KREDIETWAARDIGHEID.

1. Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan, geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke (af)levering heeft plaatsgehad.

2. De wederpartij is verplicht om op ons eerste verzoek daartoe te onzen genoegen zekerheid te stellen, dat zij zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen zal voldoen. Wij zijn gerechtigd onze (af)leveringsverplichtingen op te schorten, totdat de zekerheid is gesteld. De te stellen zekerheden kunnen bestaan uit: storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht of borgtocht.

ARTIKEL 15. BETALING.

1. Betaling van onze fakturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.

3. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

4. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

5. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

ARTIKEL 16. RENTE.

Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de in artikel 15.1 genoemde termijn betaalt, is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

ARTIKEL 17. KOSTEN.

1. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de wederpartij uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor haar rekening.

2. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag met een minimum van EUR 125,-- bedragen.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT.

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 19. BEVOEGDE RECHTER.

Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank.